پاورپوینت در مورد اصول برنامه ریزی بهداشتی- Health Planning-اسلاید 213

پاورپوینت در مورد اصول برنامه ریزی بهداشتی- Health Planning-اسلاید 213

پاورپوینت در مورد اصول برنامه ریزی بهداشتی-  Health Planning-اسلاید 213

گروه هدف :

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ترم3

جلسه اول

- برنامه ريزي را تعريف كرده ، ضرورت آن را بيان كنند.

2- عناصر و نقاط مشترک برنامه ريزي را شرح دهند.

3- تعریف برنامه ريزي بهداشتی  یاد بگیرند .

4- علل نیاز به برنامه ریزی بهداشتی را توضیح دهند .

 

جلسه دوم

در پايان اين جلسه از فراگير انتظار مي رود

 

 با اهداف برنامه ریزی آشنا شوند .اینجا هم مشاهده کنید